Consell de Cultura del municipi d'Algaida

Adreça: Casa de la Vila. C/ del Rei, 6. 07210. Algaida (Illes Balears)
Contacte: [email protected]
Telèfon: 971 66 56 79 (biblioteca)

El Consell de Cultura és un ens de consulta, assessorament i participació ciutadana, compost per les entitats culturals del Municipi, per persones vinculades a la cultura i a les arts dels pobles d’Algaida, Pina i Randa i per representants del Consistori. 

És presidit per la Regidora de Cultura i té com a objectius principals:
a. Mantenir un espai d'estudi, debat i informació sobre aspectes culturals amb la presència de l'Administració municipal, el conjunt d'entitats culturals radicades al municipi i la ciutadania interessada.
b. Possibilitar que les línies d'actuació cultural de l'Ajuntament d’Algaida comptin amb la consulta i assessorament dels sectors  implicats.
c. Sensibilitzar la població de la importància de la participació de la ciutadania i les entitats culturals en la planificació i gestió
municipal cultural.
d. Fomentar i vehicular la col·laboració entre les entitats culturals del municipi.
e. Defensar i potenciar la llengua i cultura catalana pròpia de les Illes Balears.

El Consell de Cultura fou aprovat per l’Ajuntament d’Algaida en sessió plenària de dia 6 de setembre de 2018 i publicat al BOIB núm. 161, de 25 de desembre de 2018.