Transparència

Responsable de Transparència: Sr. Jaume Lliteras Ballester, regidor

Contacte: jlliteras@ajalgaida.net

Tràmits: Seu electrònica

L’àrea de Transparència s’encarrega d’establir, implementar i garantir tots els processos d’informació pública per part de l’Ajuntament i les seves àrees cap a la ciutadania amb caràcter proactiu i a petició dels interessats.

La transparència, regulada per la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, té dues vessants:

— L’obligació de fer públiques determinades informacions de manera proactiva (publicitat activa).

— L’obligació d’atendre les sol·licituds d’informació que facin els ciutadans (dret d’accés a la informació pública) en els termes i les condicions regulats per la Llei de transparència.

Portal de Transparència