Àrees d’aportació

Les àrees d’aportació són zones habilitades amb els contenidors de recollida selectiva destinades a tots els habitants que resideixen fora del nucli urbà per a que hi puguin dur els seus residus domèstics (envasos lleugers, paper i cartró, envasos de vidre, matèria orgànica i rebuig). La resta de residus s’han de dur al Parc verd. Aquestes àrees es troben senyalitzades i vigilades.

Algaida disposa actualment de 8 Àrees d’aportació dins el municipi:

- Camí de Muntanya
- Camí de Son Lluc
- Camí vell de Porreres
- Camí de Castellitx
- Camí de Sencelles (en construcció)
- Cementeri d’Algaida
- Carrer Església, Randa
- Camí de Son Perot, Pina

Per accedir a les àrees d'aportació es necessari disposar d'una clau d'accés.