Orografia

Puig de Randa: 547 m
Algaida (Plaça): 192 m
Pina (Plaça): 155 m
Randa (Font): 305 m
Les primeres notícies sobre els pobles les trobam al Llibre del Repartiment de 1232. Hi apareixen, com ja hem esmentat abans, dues alqueries amb el nom d’Algaida, adjudicades als cavallers de l’Hospital de Sant Joan de Jerusalem; tres amb el nom de Pinna, cedides a Roberti de Tarrachona i una amb el d’Arrenda que tocà a A. Garcia. Els topònims d’Algaida i Randa, provenen de l’àrab. Algaida significa ‘el bosc’ i Randa ‘llorer’. L’origen del nom de Pina, segons el lingüista Joan Coromines, pot provenir del romànic Pinna, que significa ‘penya’, o del també romànic Pinella que significa ‘dipòsit d’aigua’.