El paisatge natural del municipi d'Algaida

El municipi d’Algaida és el més extens de la comarca del Pla de Mallorca, i el dotzè de tota l’illa. És un terme més aviat pla, a excepció de la zona muntanyosa del sud, la que confronta amb el municipi de Llucmajor, on trobam el puig de Randa —amb 548 metres— i els de Son Reus, Galdent, Son Roig, Son Redó i d’en Bord. El massís de Randa i els seus voltants té un alt valor paisatgístic i natural —boscos de pinar, garriga i alzinar—, i és una zona declarada Àrea Natural d’Especial Interès (ANEI).
 
A la zona nord del terme podem distingir dues àrees diferenciades. La de ponent, amb terres primes molt parcel·lades dedicades, sobretot, als ametlerars, i la de llevant —la part de Pina— amb terres riques i aptes per al conreu de cereals i vinya.
 
A l’oest trobam les anomenades costes de Xorrigo i Son Gual que separen el Prat de Sant Jordi (Palma) d’unes zones de terres primes —sa Comuna, Marina, ses Malloles, es Tancat Prim— en les quals trobam pinars i garrigues i plantacions d’ametllers, figueres i garrovers.
 
Finalment, la part est del terme és una zona de bones terres per als cereals.