Modificació de l'Ordenança Fiscal reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

Data publicació
22-Novembre-2013
Tipus de procediment
Tipus de contracte

Source URL: https://ajalgaida.net/contractes/modificacio-de-lordenanca-fiscal-reguladora-de-limpost-sobre-lincrement-del-valor-dels